การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียน gmat ในประเทศไทยให้เป็นแบบการสอบกับคอมพิวเตอร์

GMAT (1)

การเรียน gmat หรือ Graduate Management Admission Test เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใช้คะแนนในการเรียน gmat ในการพิจารณารับนักศึกษาลักษณะของข้อสอบเป็นการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งความถนัดของการเขียนในเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นความสามารถที่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจควรจะมี ข้อสอบเป็นแบบปรนัย แบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือ Quantitative และ Verbal และมีส่วนการเขียนความเรียงที่เรียกว่า Analytical Writing Assessment (AWA) Essay คำถาม (Analytical Writing Assessment)จะเริ่มต้นด้วย AWA สองคำถาม ในแต่ละส่วนจะมีเวลาทำ 30 นาที ในการพิมพ์ความเรียงในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมเวิร์ดอย่างง่าย เรียงความแต่ละส่วนนั้นจะมีการเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วในขณะที่อีกสองส่วนนั้นไม่ได้เรียงลำดับก่อนหลังเอาไว้

การคิดคะแนนของ GMATจะมีการติดลบ 1 ใน 4 สำหรับข้อที่เลือกผิดทุกข้อ และการรายงานผลจะรายงานคะแนน 3 ครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะพิจารณาเฉพาะผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุด แต่บางแห่งอาจจะพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 ครั้ง ในคณะที่มหาวิทยาลัยบางแห่ง อาจจะพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษาจากผลที่ได้แต่ละครั้ง คะแนนเรียน gmat จะอยู่ระหว่าง 200 – 800 คะแนน ส่วนใหญ่นักศึกษาจะทำได้ประมาณ 250-700 ในส่วนการเขียนเชิงวิเคราะห์ จะมีคะแนนในช่วง 0 – 6 ผู้ที่ไม่ทำข้อสอบทั้ง 2 ชุด คือทั้งการเขียนบทความ และการทำข้อสอบปรนัย จะไม่ได้รับผลคะแนน เนื่องจากถือว่าทำข้อสอบไม่สมบูรณ์ ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ GMAT ในประเทศไทยให้เป็นแบบการสอบกับคอมพิวเตอร์

คะแนนเรียน gmat กับ Business Schools คะแนน GMAT ที่ผู้สอบจะได้รับจะมีแบ่งเป็นส่วนๆ ดังต่อไปนี้ Quantitative ระดับคะแนน อยู่ในช่วง 0 ถึง 60 Verbal ระดับคะแนนอยู่ในช่วง 0 ถึง 60 Overall ระดับคะแนนอยู่ในช่วง 200 ถึง 800 ซึ่งเป็นคะแนนหลังจากนำสองส่วนแรกมารวมกันแล้วนำมาเทียบให้อยู่ในช่วงคะแนน 200 ถึง 800 Analytical Writing Assessment ระดับคะแนน อยู่ในช่วง 0 ถึง 6 โดยจะเป็นคะแนนแยกจากสองส่วนแรก ส่วนนี้สำคัญน้อยกว่าสองส่วนแรก การเรียน MBA ในมหาวิทยาลัยดังๆ ส่วนใหญ่ก็หมายถึงการที่จบมาแล้วได้งานทำดีๆ เงินเดือนมาก ฉะนั้นการแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยดังจึงค่อนข้างสูง ฉะนั้นผลการเรียน gmat ที่จะใช้เพื่อให้ได้รับการตอบรับเข้าเรียนก็สูงตามไปอย่างช่วยไม่ได้ ตารางข้างล่างเป็นคะแนนโดยเฉลี่ยของผู้ที่จะเข้าเรียน MBA ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา

การส่งกำลังด้วยสายพานมีหลายอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับการส่งกาลังด้วยวิธีอื่นๆ

0265

การส่งกำลังด้วยสายพานมีข้อดีหลายอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับการส่งกาลังด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สายพานมีราคาถูก ใช้งานสะดวกถึงแม้จะมีต้นกาลังกับจุดใช้งานห่างกัน การอ่อนตัวสามารถทาให้รับแรงสั่นสะเทือนได้ดี บำรุงรักษาได้ง่าย แต่ก็มีข้อเสียของสายพานคือไม่สามารถรับภาระแรงกระทามากๆได้ อาจเกิดการลื่นไถลได้ง่าย ซึ่งสายพานที่ใช้ส่งกาลังนั้นแบ่งตามลักษณะของหน้าตัดของสายพานได้ออกเป็นคือ สายพานแบนมีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเป็นสายพานที่ใช้ส่งกาลังระหว่างล้อขับกับล้อตามที่มีระยะห่างมากๆ อีกทั้งเป็นงานที่สามารถลื่นไถลได้ ซึ่งลักษณะการส่งกาลังมีอยู่ 2 รูปแบบคือ

การส่งกาลังแบบแกนเพลาขนานกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ การส่งกาลังของสายพานแบนแบบเปิดใช้ส่งกาลังแบบแกนเพลาขนานกัน ซึ่งสายพานด้านที่มีความตึงจะอยู่ด้านล่างและด้านที่หย่อนของสายจะอยู่ด้านบน ทาให้เกิดมุมสัมผัสมากขึ้น ดังนั้นโอกาสในการลื่นไถลของสายพานจึงมีน้อยการส่งกาลังของสายพานแบนแบบเปิดมีล้อกดสายพาน หลักการทางานเหมือนกับสายพานแบนแบบเปิดแต่จะแตกต่างตรงที่มีล้อกดสายมาช่วยกดสายพาน เพื่อให้เกิดมุมสัมผัสมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโอกาสในการลื่นไถลของสายพานแบนแบบเปิดมีล้อกดสายพานจึงมีน้อยกว่าสายพานแบนแบบเปิด การส่งกาลังของสายพานแบนแบบไขว้เป็นการต่อสายไขว้กัน ในการส่งกาลังระหว่างล้อขับกับล้อตามซึ่งหมุนกลับทิศทางกัน ดังนั้นทาให้มีมุมสัมผัสมากยิ่งขึ้น แต่สายพานจะเสียดสีกันตรงกลาง

การส่งกาลังแบบแกนเพลาตัดกันโดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ การส่งกาลังของสายพานแบนแบบกึ่งไขว้ใช้ส่งกาลังแบบแกนเพลาทามุมตั้งฉากกัน ซึ่งสามารถส่งกาลังได้โดยที่ไม่ต้องมีล้อช่วยกดสาย แต่ถ้าล้อขับและล้อตามมีระยะเยื้องศูนย์กันมากอาจจะทาให้สายพานหลุดจากล้อสายพานได้ การส่งกาลังของแบนแบบกึ่งไขว้มีล้อกดสายพาน หลักการทางานเหมือนกับสายพานแบนแบบกึ่งไขว้ แต่จะแตกต่างตรงที่มีล้อกดสายพานมาช่วยกดสายพาน เพื่อให้เกิดมุมสัมผัสมากยิ่งขึ้น และป้องกันสายพานหลุดออกจากล้อสายพาน

การเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรเมื่อพูดถึงอนาคตของผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน

??????????????

การเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดคำถามว่าอนาคตของผู้สูงอายุจะเป็นอย่างไรเมื่อพูดถึงอนาคตของผู้สูงอายุไทย จำใจต้องตอบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความเสี่ยงที่จะต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งเกิดจากการที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ของประเทศไทยไม่มีการเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณ ทำให้ไม่มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งพบว่าปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุไทยคือ การไม่มีเงินออม โดยมีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 34.6 เท่านั้นที่มีเงินออมโดยร้อยละ 34 ของผู้ที่มีเงินออมนี้มีเงินออมไม่ถึง 100,000 บาท ซึ่งถือว่าน้อยมาก

สำหรับการที่จะอาศัยเงินออมเป็นแหล่งรายได้ในการดำรงชีวิตรวมทั้งใช้เป็นเงินทุนในยามฉุกเฉินโดยได้พบว่ามีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 6 ที่สามารถอาศัยเงินบำเหน็จบำนาญเป็นรายได้หลัก และมีเพียงร้อยละ 2.6 ที่สามารถอาศัยดอกเบี้ยเป็นรายได้หลัก สองกลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีการเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณ ซึ่งน่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าผู้สูงอายุกลุ่มอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ก็เห็นได้ว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีจำนวนน้อยมากคือไม่ถึงร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุทั้งหมด

จากปัญหาการไม่มีเงินออมหรือไม่เงินออมน้อย ทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 40.1 ต้องพึ่งพิงและอาศัยเงินจากลูกเป็นรายได้หลัก แต่ปัญหาคือรายได้จากลูกนี้เป็นแหล่งรายได้ที่ไม่ยั่งยืนในสังคมสูงวัยของประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันคนวัยแรงงานของประเทศไทยมีสัดส่วนน้อยลงเรื่อย ๆ จากภาวะการเกิดที่ลดต่ำลง ตรงกันข้ามกับผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้คนวัยแรงงานมีภาระหนักขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ พูดง่าย ๆ ก็คือ คนสมัยก่อนมีลูกมาก เมื่อแก่ตัวลง ลูก ๆ หลายคนก็สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อย่างไม่ลำบากอีกทั้งคนสมัยก่อนก็มีอายุไม่ยืนยาวมากนัก การเลี้ยงดูพ่อแม่จึงไม่เป็นภาระที่หนักหนาและยาวนานเท่าใดนัก แต่ในปัจจุบัน คนสมัยนี้มีลูกน้อยอีกทั้งผู้สูงอายุก็มีอายุยืนยาวมากขึ้นเรื่อย ๆ ย่อมเป็นเรื่องยากที่ลูกจะสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เป็นอย่างดีดังเช่นสมัยก่อน

วิธีการดูแลรักษาหลังจากการเสริมหน้าอกในปัจจุบันนี้

Bktmn5H

หลังจากผ่าตัดเสร็จจะอยู่ในห้องสังเกตอาการ 2-3 ชั่วโมงหลังจากนั้นเมื่อคนไข้ตื่นดีถึงจะให้หลับบ้าน วันรุ่งขึ้นจะนัดมาล้างแผลพร้อมกับให้ใส่ยกทรงพิเศษสำหรับหลังเสริมหน้าอกโดยเฉพาะยกทรงแบบนี้จะมีแถบรัดด้านบนกันไม่ให้ silicone เคลื่อนค่ะพร้อมกับสอนกดนวดหน้าอกแบบเบาๆ หลังจากนี้จะแนะนำให้คนไข้ใส่ sport bra หรือบราไม่มีโครงเหล็กต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2-3 เดือน ทั้งนี้เพราะตัวโครงเหล็กจะกดแผล ทำให้เจ็บและที่สำคัญโครงเหล็กจะดันsilicone ที่เสริม ทำให้หน้าอกลอยได้และจะให้ใส่ร่วมกับแถบรัดหน้าอกด้วยค่ะ กันหน้าอกลอยหรือสาวๆบางคนก็จะใส่ยกทรงพิเศษตัวเดิมที่ใส่หลังผ่าตัดเสริมหน้าอกต่อก็ได้นะคะจะเริ่มให้เริ่มกดนวดมากขึ้น โดยให้กดด้านนอกเข้าด้านใน เพื่อให้หน้าอกเข้ามาชิดกัน ถ้าอกชิดอยู่แล้วไม่ต้องทำและกดด้านบนลงด้านล่าง ป้องกันหน้าอกลอย โดยวางมือกดลงบนขอบ silicone ถ้าดูทรงคล้อยๆอยู่แล้วไม่ต้องทำ

หน้าอกกว่าจะเข้ารูปใช้ระยะเวลา 1 เดือนครึ่งถึง 3 เดือนนะคะหลีกเลี่ยงการยกของหนัก , ออกกำลังกายหนักและขับรถเป็นระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ระยะเวลาการพักฟื้นของแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่โดยทั่ว ๆ ไปแล้วในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์แรกอาจจะยังไม่สะดวกมากนัก เพราะเป็นช่วงหลังผ่าตัดเสริมหน้าอกใหม่ๆ จะยังเจ็บและรู้สึกไม่สบายตัว โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาที่แนะนำให้กลับไปออกกำลังกายหรือใช้กิจวัตรประจำวันได้ตามปกติคือ 4-6 สัปดาห์ ก่อนที่จะออกกำลังกายควรจะปรึกษาศัลยแพทย์ที่ดูแล เพราะการหายและระยะเวลาพักฟื้นของแต่ละคนไม่เท่ากัน หลังจากเสริมหน้าอกไปแล้ว ช่วงแรกหลังผ่าตัดสามารถเดินเบาๆหรือ jogging ได้และมีข้อดีคือช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น การใส่ sport bra ระหว่าง jogging หรือวิ่งจะช่วยลดการหย่อนคล้อยของหน้าอกได้ด้วย ควรเลือกรับประทานอาหารภายหลังการผ่าตัดเน้นผักผลไม้อาหารที่ย่อยง่ายและมีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะอาหารบางประเภทจะทำให้มีความดันเลือดสูงขึ้น อาจทำให้เลือดออกจากแผลหรือเกิดการบวมของแผลขึ้นได้ทำให้แผลหายช้า ดังนั้นควรงดอาหารเหล่านี้อย่างน้อย 14 วัน หลังผ่าตัดหรือจนกว่าแผลจะหาย งดสูบบุหรี่ ดื่มสุราหลังผ่าตัดเสริมหน้าอก 2-4 สัปดาห์เพราะนิโคตินในบุหรี่ซึ่งทำให้เลือดและ oxygen ไปเลี้ยงแผลลดลง ซึ่งก็จะทำให้แผลหายช้าลงด้วยและ alcohol มีผลต่อการหายของแผลค่ะ

การเลือกชุดราตรีสำหรับสาวรูปร่างตรงและสาวหุ่นแอปเปิ้ล

SinKa_20130212013710

สาวรูปร่างตรง คือ สาวที่มีหน้าอกและสะโพกน้อย ไหล่กับสะโพกค่อนข้างเท่ากัน ไม่ค่อยมีเอวและส่วนโค้งเว้าข้อดีของรูปร่างแบบนี้อยู่ที่เรียวขาและแขนที่ผอมบางค่ะ Dress Up สาวรูปร่างแบบนี้จะใส่ชุดราตรีทรงตรงอย่าง Shift Dress และ T-shirt Dress ออกมาได้สวยงาม แต่ถ้าอยากมีส่วนโค้งเว้ากับเค้าบ้างต้องพยายามทำให้ตัวเองดูมีรูปร่างเหมือนทรงของนาฬิกาทรายให้มากที่สุด ชุดที่สวมใส่จึ่งควรเป็นชุดราตรีแบบเปิดไหล่ แบบสายเดี่ยว ชุดทรงน่ารักๆ อย่าง Skater Dress และ Flippy dress หรือจะเป็นชุดที่ตกแต่งบริเวณเอวและสะโพกด้วยระบายหรือจับจีบก็ได้ พยายามสร้างจุดเด่นบริเวณส่วนบนของตัวชุดค่ะ Tip หลายคนที่มีรูปร่างแบบนี้ มักจะประสบปัญหาอกไข่ดาว เรามีวิธีแก้หากต้องการเน้นช่วงหน้าอกให้ดูดีโดดเด่น ทำได้โดยการเลี่ยงชุดราตรีที่คอคว้านลึกและเลือกใส่ชุดเกาะอกแทน ถ้าจะให้ดีเพิ่มมิติให้กับชุดด้วยผ้าปักเลื่อมหรือการใส่สร้อยคอซ้อนกันหลายๆ เส้น หรืออาจจะเน้นโดยการใส่ชุดที่ช่วงบนสีอ่อนช่วงล่างสีเข้มก็ได้เหมือนกันค่ะ http://www.tip-topdress.com/

สาวหุ่นแอปเปิ้ล คือ สาวมีช่วงไหล่ชัดเจนและเอวค่อนข้างตรง รูปร่างเหมือนทรงสามเหลี่ยมคว่ำ ช่วงบนจะใหญ่แต่ได้เปรียบตรงสะโพกและต้นขาเล็กเรียวค่ะ Dress Up ต้องเลือกชุดราตรีที่พรางเอวและทำให้ช่วงตัวดูยาวและเพรียวขึ้น ควรเป็นชุดยาวระดับเข่าที่ไม่รัดเอวและต้นขามากเกินไป เน้นแบบที่เป็นสีเดียวกันทั้งชุดเข้าไว้จะปลอดภัยกว่าแบบพิมพ์ลาย ยิ่งถ้าเป็นชุดราตรีสีเข้มๆ ก็ยิ่งดี อาจเลือกชุดแนว Empire Waist และ Baby Doll Dress ซึ่งจะฟิตพอดีในช่วงหน้าอกแต่ปล่อยตั้งแต่ช่วงใต้อกลงไปให้หลวม หรือชุดราตรีสั้นสไตล์ Drop Waist ซึ่งมีช่วงเอวต่ำ ตัวหลวมสบาย Tip หลีกเลี่ยงเข็มขัดเส้นหนานะคะ เพราะจะทำให้เอวของเรายิ่งดูใหญ่ ควรใส่เข็มขัดเส้นเล็กๆ หรือผูกเชือกเก๋ไก๋เส้นบางๆ แบบเอวต่ำดีกว่า ส่วนบริเวณต้นแขนอวบๆ ก็อำพรางได้ไม่ยาก ด้วยการเลือกใส่ชุดที่มีแขนยาวหรือแขน 3/4 โดยผ้าจะต้องไม่แนบเนื้อเกินไป อาจเป็นแขนทรงกระดิ่งก็ได้ค่ะ อีกอย่างชุดราตรีแขนกุดกับแขนลอยๆ เป็นไอเท็มที่ต้อง โบกมือบ๊ายบาย ลาขาดกันไปเลยนะจ๊ะสาวๆ หุ่นแอปเปิ้ล

คุณสมบัติของผ้าอ้อมผู้ใหญ่และชนิดของผ้าแบบต่าง ๆ

1410019174-1375154235-o

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ้าสาลูเนื้อผ้าที/ซี คุณสมบัติเด่น คือ แห้งไว ระบายอากาศดี เหมาะที่จะใช้ในฤดูฝน เพราะแห้งเร็วมาก ซักง่าย แต่การดูดซับน้ำจะไม่ค่อยดี เนื้อผ้าค่อนข้างแข็ง ราคาปานกลาง ข้อควรระวังกับการเลือกซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ชนิดนี้คือ กระบานการเย็บจะมี 2 แบบ คือ แบบโพ้งริม Over Lock ราคาถูกมาก และอายุการใช้งานต่ำมาก แบบเย็บริม Lockstitch ราคาสูงกว่า แต่อายุการใช้งานนานกว่าหลายเท่าตัวดังนั้นจึงแนะนำให้เลือกซื้อแบบเย็บริม จะดีกว่า ซื้อตั้งแต่คนแรก บางครั้งอาจใช้ได้ถึงต่อไป ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ้าสำลีคุณสมบัติเด่น คือ การดูดซับน้ำได้ดี เหมาะที่จะใช้ในฤดูหนาวหรือห้องแอร์ใช้แล้วผู้ใหญ่จะรู้สึกอบอุ่น แต่ใส่แล้วไม่ระบายอากาศ เนื้อผ้านุ่มนวล น่าสัมผัส ราคาปานกลาง

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ้าไม่ทอต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าผ้าชนิดนี้ในท้องตลาดมักเรียกว่าผ้าอ้อมผ้าฝ้าย ซึ่งเรียกผิดอยู่ เป็นการเข้าใจผิดเพราะผ้าไม่ทอชนิดนี้ ไม่ได้ทำมาจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติ แต่เป็นผ้ามาจากเส้นใยสังเคราะห์ เหตุที่เรียกว่าผ้าไม่ทอ เพราะผ้าชนิดนี้เกิดจากการนำเส้นใยมาเรียงตัวกันเป็นผ้าเลย โดยไม่ต้องผ่านการถักทอ จึงเรียกว่าผ้าไม่ทอคุณสมบัติเด่น คือ เนื่องจากทำมาจากเส้นใยสังเคราะห์ เวลานำไปพิมพ์ลาย ลายที่ได้จะมีความคมชัด สวยงามมาก แต่คุณสมบัติการดูดซึมน้ำจะไม่ดี เนื้อผ้าค่อนข้างแข็ง ใส่แล้วไม่ระบายอากาศ ราคาปานกลาง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ้าสาลูเนื้อผ้าฝ้ายธรรมชาติ 100% คุณสมบัติเด่น เนื่องจากทำมาจากเส้นใยผ้าฝ้ายธรรมชาติ 100% แห้งไว การดูดซึมความชื้นดี การระบายอากาศดี ใช้ได้ทุกฤดู ซักง่าย เนื้อผ้านุ่มนวล น่าสัมผัส ใช้แล้วผู้ใหญ่รู้สึกสบายตัว อารมณ์ดี เวลาซักแล้วผ้าจะยับเล็กน้อย และราคาสูง

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ้าสาลูทอ 2 ชั้น เนื้อผ้าฝ้ายธรรมชาติ 100% คุณสมบัติเด่น แห้งไว การดูดซึมความชื้นดี การระบายอากาศดี ใช้ได้กับทุกฤดู ซักง่าย เนื้อผ้านุ่มนวล น่าสัมผัส ผ้าดูแล้วมีมิติ เนื้องจากลายทอ ใช้แล้วผู้ใหญ่รู้สึกสบายตัว อารมณ์ดี แต่มีราคาสูง ข้อควรระวังกับการเลือกซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ชนิดนี้คือ กระบวนการเย็บจะมี 2 แบบ คือ แบบโพ้งริม Over Lock ควรซักมือเท่านั้น เพื่อยืดอายุการใช้งาน แบบเย็บพับริม Lockstitch ราคาจะสูงกว่านิดหน่อย แต่สามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ และมีอายุการใช้งานนาน

หลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไฟประเภทอื่น

หลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไฟประเภทอื่นๆที่มีอยู่ในตลาดทั้งหมด และการประหยัดเงินค่าไฟฟ้าจากการใช้หลอดไฟ LED ตั้งแต่ 15-75% แล้วแต่ชนิดของหลอดเดิม ก็เป็นจุดประสงค์หลักขององค์กร ร้านค้า บริษัท โรงงานผู้ผลิต ผู้ประกอบการใดอยู่แล้วที่ต้องการลดต้นทุนภายในอย่างไรก็ดี การใช้หลอดไฟ LED ยังมีประโยชน์ในมุมอื่นๆอีกมากที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน หลอดไฟประเภทหลอดไฟ LED ที่เป็นที่นิยมใช้ในยุโรปและประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหมด จะไม่มีแสง UV ปลดปล่อยออกจากแสงใดๆเลยแม้แต่น้อย เมื่อเทียบกับหลอดไฟนีออน แล้วจะพบว่าหลอดไฟนีออนนั้นจะให้แสงสว่างได้ก็ต้องเมื่อมีการกระตุ้นสารไอปรอทที่อยู่ในหลอดนีออน แล้วมีการถ่ายเทพลังงานซึ่งระหว่างการกระทำนี้ จะเกิดแสง UV ที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ปล่อยออกมาพร้อมกับแสงสว่างที่เกิดขึ้น เนื่องด้วย UV จะมีผลกระทบต่อสินค้าที่โดนแสงอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตัวอย่างเช่น ศูนย์แสดงรถยนต์ที่จะต้องฉายแสงไฟต่อเนื่องไปยังผิวรถเพื่อให้เกิดความเงางามสะท้อนแสงไฟ แต่นั่นก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาต่อสีรถได้ เป็นต้น

หลอดนีออนหรือหลอดฟูลออเรสเซ็นต์ปกติที่ตามบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งโรงงานใช้กันอยู่นั้น จะมีการปล่อยความร้อนออกมาอยู่ในระดับ 70-90 องศาเซลเซียสขณะทำงานต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน คือระดับอุณหภูมิช่วง 150-200 องศาเซลเซียส พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ นอกจากนี้พลังงานความร้อนเหล่านี้ จะยังคงไปเพิ่มโหลดสำหรับการปรับอากาศในโรงงานที่ต้องควบคุมความชื้น ความร้อนหรืออุณหภูมิภายในห้องปฏิบัติการ หรือสำนักงาน นั่นก็แปลว่า คุณได้จ่ายเงินค่าไฟฟ้าทั้งสองส่วนคือ ส่วนแรก ส่วนที่เป็นพลังงานความร้อนที่ออกมากับหลอดไฟและส่วนที่สอง คือ พลังงานส่วนที่คุณต้องเสียไปค่าปรับอากาศในระบบโรงงานหรือสำนักงานดังนั้นการเปลี่ยนหลอดไฟให้แสงสว่างนีออนหรือฮาโลเจนแบบเดิมๆให้เป็นหลอดไฟ LEDแทน ก็จะทำให้ลดความร้อนในระบบทั้งหมดจากเดิมลงไปได้ จะเป็นการประหยัดเงินค่าพลังงานไฟฟ้าที่คุณอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนถือได้ว่าเป็นการลดค่าไฟฟ้าทางอ้อมได้อีกทางหนึ่ง โรงงานส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีการควบคุมระบบปรับอากาศเพื่อให้มีสภาพการทำงานที่เหมาะสมเนื่องด้วยอาจจะมีผลต่อการประกอบ การผลิต หรือ แม้กระทั่งการเก็บเลยเลือกใช้หลอดไฟ LED เช่น โรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ ห้องแช่เย็น โรงงานแปรรูปอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น

การทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายเป็นนวัตกรรมแนวใหม่ที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วและได้เข้ามามีบทบาทในการตกแต่งงานสถาปัตยกรรมในบ้านเรา เริ่มตั้งแต่กว่าทศวรรษที่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร อันเนื่องมาจาก ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย และไม่เป็นที่รู้จักกัน จนกระทั้งปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับการบรรจุ อยู่ในแบบงานของทางราชการ หลายหน่วยงานและแม้กระทั้งในส่วนของโครงการฯต่างๆ ไม่ว่าบ้านจัดสรร อาคารที่พัก อาศัย ก็ได้เป็นที่นิยม อันเนื่องมาจากความสวยงาม คงทน แข็งแรง ง่ายต่อการบำรุงรักษา ไม่ก่อให้เกิดตะไคร่น้ำ เพราะเราได้มีการเคลือบเงาพื้น ด้วยน้ำยาอะคิลลิค ซึ่งจะทำให้พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายสวยแล้ว ยังปกป้องพื้นผิวไม่ให้สกปรกอีกด้วย  ส่วนดีอีกอย่างหนึ่งของพื้นพิมพ์ลายก็คือ ลดต้นทุนกว่าวัสดุอื่นๆ ที่เราใช้ปูพื้นในอดีต ติดตั้งเร็วกว่า คงทนแข็งแรงถาวรกว่า เพราะเราได้ใช้วัสดุ คอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีกำลังอัดสูงในการทำพื้นและ รองรับน้ำหนักได้มากกว่าวัสดุอื่นๆเช่น กระเบื้องหรือทรายล้าง ฯลฯ

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย คือการทำพื้นผิวของคอนกรีตถนนหรือทางเดินให้มีสีสันและลวดลายเหมือนหินธรรมชาติ โดยการเทคอนกรีตที่มีกำลังอัด 240 KSC. Cube (ปูนหิน) บนพื้นดินเดิมหรือบนพื้นคอนกรีตที่มีอยู่เดิม แล้วทำการโรยผงสีเคลือบแข็ง เพื่อทำสี แล้วทำการขัดมันพื้น พอพื้นมีความแข็งในระดับหนึ่ง ก็ทำการพิมพ์ลายโดยแบบพิมพ์ ลวดลายที่ได้เลือกไว้ หลังจากนั้นเมื่อคอนกรีตพิมพ์ลายแข็งตัวอย่างน้อย 1 วัน ก็ทำการล้างพื้นให้สะอาด ตกแต่งพื้นให้สวยงาม แล้วทำการเคลือบพื้นด้วยน้ำยาเคลือบเงา รอบแรก หลังจากน้ำยาแห้ง ก็ทำการเคลือบทับอีกหนึ่งรอบเพื่อให้พื้นมีความเงางาม คงทนนาน

ประโยชน์ของการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนและการเลือกในการใช้งานให้เหมาะสม

ปัจจุบันถุงผ้าเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายถุงผ้ามีให้เลือกหลากหลายแบบ ลายและขนาด หลายๆชนิดผ้า ผ้ามี 5 แบบ คือ ผ้าดิบ ,ผ้าสปันบอนด์ , ผ้าไนล่อน , ผ้ากระสอบ , ผ้าแคนววาส ถุงผ้าสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ใช้ในการแจกเนื่องในโอกาสพิเศษ แจกปีใหม่ , งานแต่งงาน , วันเกิด , วันวาเลนไทน์ เป็นต้น เรามาลองดูว่าถุงผ้าช่วยลดโลกร้อนอะไรบ้าง ลดการเสื่อมโทรมของดิน ลดการเสื่อมคุณภาพของน้ำ, ลดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำและบนบก, ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน , ลดการเกิดสารปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งในห่วงโซ่อาหาร, ลดการอุดตันในทางระบายน้ำ ส่งผลให้ลดปัญหาน้ำท่วม, ลดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์, ลดแหล่งเพาะพันธุ์การแพร่กระจายของพาหะนำโรคและการแพร่ระบาดของโรค, ลดการเกิดอุบัติเหตุของการเดินทางทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ,  ลดการใช้น้ำมันดิบที่ใช้ไปโดยไม่จำเป็น http://ถุงผ้าไทย.com/

จากการผลิตถุงพลาสติกถุงผ้าย่อยสลายได้ไม่ตกค้างจนเป็นปัญหาในสิ่งแวดล้อม ทนทานและใช้ซ้ำได้มากครั้งกว่าถุงพลาสติก ถุงผ้ายังช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดปัญหาโลกร้อน  ถุงผ้าดิบจะช่วยลดการเกิดและการปนเปื้อนของสารประกอบไดออกซินที่เป็นสารก่อมะเร็งที่มีอันตรายต่อชีวิต ช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกแล้วหันมาใช้ถุงผ้าเพื่อรักษาโลกของเราให้หน้าอยู่มากยิ่งขึ้น เพื่ออนาคตของเด็กรุ่นหลัง

เคล็ดลับขายบ้านง่าย คล่องตัว

ใครที่กำลังคิดจะขายบ้านหรือเป็นนายหน้านั้นวันนี้เรามีเคล็ดลับในการขายบ้านมาฝากกันค่ะ

1. ปรับปรุงบ้านให้สวยเหมือนใหม่

ในกรณีที่ซื้อบ้านมือสองมาเพื่อขายต่อหรืออยากจะขายบ้านเก่าของตัวเอง ขั้นแรกคงต้องปรับปรุงสภาพบ้านให้ดูสวยเหมือนใหม่ก่อน เคลียร์พื้นที่ให้โล่งไร้สิ่งกีดขวางเกะกะ เปลี่ยนบรรยากาศเดิม ๆ ที่เคยมีให้สดใหม่น่าดึงดูดใจ

2. อัพเดทเพื่ออัพเกรดราคา

คุณอาจไม่จำเป็นต้องลงทุนรีโนเวทบ้านทั้งหลัง เพียงแต่รีโนเวทบางส่วนที่ดูทรุดโทรมและต่อเติมในสิ่งที่บ้านเก่าไม่มีก็เท่านั้น ทั้งนี้ควรไตร่ตรองให้ดีด้วยว่า ต้องต่อเติมหรือปรับปรุงส่วนไหนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้อยู่อาศัย ในขณะเดียวกันก็เอื้อให้เราอัพราคาขายให้สูงขึ้นไปพร้อม ๆ กันได้ด้วย โดยอาจจะต่อเติมบ้านเป็น 2 ชั้น เพิ่มห้องนอนและส่วนห้องนั่งเล่นให้กว้างขวางมากขึ้น เป็นต้น

3. ตั้งราคาให้เหมาะสมกับตัวบ้าน

ใคร ๆ ก็คงอยากขายบ้านให้ได้กำไรเยอะ ทว่าก็ควรตั้งราคาขายบ้านและคอนโดให้เหมาะสมกับลักษณะบ้านและทำเล รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เพราะหากเราตั้งราคาบ้านไว้สูงเกินความน่าจะเป็น งานขายของเราคงลำบากไม่น้อย แต่หากขายบ้านในราคาต่ำจนเหมือนกำลังจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ กำไรที่หวังไว้ก็คงหดหายไปมากเหมือนกัน

4. โปรโมทการขาย

แม้ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะมีการเคลื่อนไหวดี มีคนสนใจซื้อบ้านอยู่เรื่อย ๆ แต่ก็ใช่ว่าเราจะอยู่นิ่งเฉยและรอลูกค้าเดินเข้ามาหาฝ่ายเดียวได้นะคะ ดังนั้นเพื่อเปิดตลาดการซื้อ-ขายให้ตัวเอง เราก็ควรส่งบ้านเข้าประกวดในตลาดอสังหาริมทรัพย์เหมือนเจ้าอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน โดยอาจจะลงประกาศขายฟรีผ่านอินเทอร์เน็ต ติดป้ายโฆษณา หรือใช้การบอกต่อปากต่อปากผ่านคอนเนกชั่นที่ตัวเองมีก็ได้

5. เลือกเฟ้นนายหน้าที่ไว้ใจได้

สำหรับคนที่ไม่มีเวลาทำการตลาดด้วยตัวเอง แนะนำให้มองหาตัวแทนที่ไว้ใจได้สักคน เพื่อให้เขาทำหน้าที่นายหน้าขายบ้านให้เรา แต่ทั้งนี้ควรเลือกเฟ้นคนที่มีประสบการณ์ในวงการอสังหาริมทรัพย์สูง มีเทคนิคและเครือข่ายทางการตลาดที่จะเอื้อให้ขายบ้านได้ง่ายขึ้นมาช่วยดีกว่า

ใครอยากลองเป็นนักธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์ ลองนำเคล็ดลับซื้อ-ขายบ้านเหล่านี้ไปฝึกวิชากันก่อนก็ได้นะคะ